Publications

Peri-Urban Sanitation and Water Service Provision - Challenges and opportunities for developing countries

McConville, J. & Wittgren, H.B. (eds) (2014). Publisher: Stockholm Environment Institute. Project Report 2014-01.

Strategic Development for Sustainable Sanitation and Wastewater Management in Botswana

A joint Water Utilities Corporation – CIT Urban Water PDC (2013).

Utsläpp av lustgas och metan från avloppssystem - En granskning av kunskapsläget

Arnell, M. (2013). Utgivare: Svenskt Vatten Utveckling. Rapport 2013-13 (in Swedish)

Flödesanalys av spårelement från källa till slam - Ett stöd i uppströmsarbetet
Wittgren, H.B. & Pettersson, F. (2013). Publisher: Svenskt Vatten Utveckling. Rapport 2013-12 (in Swedish)
 
Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter

Tegelberg, L. & Svensson, G. (2013). Publisher: Svenskt Vatten Utveckling. Rapport 2013-05 (in Swedish)

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter

Tegelberg, L. & Svensson, G. (2013). Publisher: Svenskt Vatten Utveckling. Rapport 2013-05 (in Swedish)

Hantering av matavfall - en systemstudie i Göteborgs stad

Malmqvist, P-A., Wittgren, H.B., Arnell, M., Pettersson, F. (2012). Urban Water. Rapport 2012:2 (in Swedish)

Återföring av näring från små avlopp - En kunskapssammanställning om källsortande avloppssystem för enskilda hus och samlad bebyggelse

Hjelmqvist, J., Johansson, M., Tegelberg, L. (2012). Urban Water. Rapport 2012:1 (in Swedish)

Förstudie av olika system för matavfallsutsortering med avfallskvarnar

Davidsson, Å., Bernstad, A.,Pettersson, F. (2011). Publisher: Avfall Sverige Utveckling. Rapport U2011:08 (in Swedish)

StratPlan VA - Strategiska val i VA-planering

Wittgren, H.B., Norström, A., Kain, J-H. & Arnell, M. (2011). Urban Water (in Swedish)

Sårbarhetskartering av VA-system med en GIS-baserad indikatormetodik - Tillämpningar i Stockholmsregionen

Wittgren, H.B., Karlson, M., Pettersson, F. & Svensson G. (2011). Urban Water. Rapport 2011:6 (in Swedish)

Komplementmaterial för våtkompostering av klosettvatten

Ljung, E., Kärrman, E., Palm, O.. (2011). Urban Water. Rapport 2011:1 (in Swedish)

Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun

Erlandsson, Å. F. Pettersson, E. Kärrman. (2010). Urban Water. Rapport 2010:3 (in Swedish)

Handbok för tillämpning av VeVa

Erlandsson, Å., Pettersson, F., Norström, A., Kärrman, E. (2010). Urban Water. Rapport 2010:2 (in Swedish)

SoFi - Source Finder - Ett verktyg för uppströmsarbete

Norström, A., Pettersson, F., Niemelä, M., Agduhr Eronen, S., Wennmalm, S.(2010). Urban Water. Rapport 2010:1 (in Swedish)

Multikriterieanalys av scenarier för biologisk behandling av organiskt avfall (BOA)

Kärrman, E & M. Asperö Lind. (2009). Urban Water. Rapport 2009:6 (in Swedish)

Kommunikation som medel för åtgärdande av undermåliga avlopp

Erlandsson, Å., L. Palm, E. Kärrman & M. Johansson. (2009). Urban Water. Rapport 2009:5 (in Swedish)

Planering för uthålliga VA-system i omvandlingsområden – användaranpassning av VeVa-verktyget

Kärrman, E., F. Pettersson, Å. Erlandsson, M. Johansson & A. Norström. (2009). Urban Water. Rapport 2009:4 (in Swedish)

Environmental assessment for selected sanitation systems in India, Indonesia, Malaysia and Nepal

Norström, A, E. Kärrman, M. Starkl. (2009). Urban Water. Rapport 2009:3

Ghana Workshop report, Adenta

Norström, A, J-H. Kain, J. McConville. (2009). Urban Water. Rapport 2009:2

Ghana Background Report

Norström, A. (2009). Urban Water. Rapport 2009:1

Adapting Water Management to Climate Change
Wilk, J. and Wittgren, H.B. (eds) (2009). Swedish Water House Policy Brief Nr. 7. SIWI
 
Samhällsekonomisk analys av fosforutvinning ur avloppsslam och aska från monoförbränning av avloppsslam

Norström, A. & E. Kärrman. (2009). Publisher: Naturvårdsverket. (in Swedish)

Multikriterieanalys i Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA)

Käppalaförbundet, SÖRAB, Kärrman, E. & M. Asperö Lind. (2009) Publisher: Käppalaförbundet & SÖRAB (in Swedish)

Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget samt Dokumentation av VeVa-utbildningar i Uddevalla och Norrtälje

Kärrman, E. & Å. Erlandsson. (2009) Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vattenvårdsenheten. Rapport: 2009:45. ISSN: 1403:168X (in Swedish)

Sanitation challenges for a new Municipal Assembly in the Greater Accra Region, Ghana - IRC symposium Nov 2008

Norström, A, E.S. Owusu, D. Van Rooijen. (2008). Urban Water. Rapport 2008:1

Utvärdering av ReVAQ-projektet

Kärrman, E., P.-A. Malmqvist, B. Rydhagen & G. Svensson. (2007) Publisher: Svenskt Vatten Utveckling, Rapport Nr 2007-02 (in Swedish)

Systemstudie Avlopp - En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen (utan bilagor)

Kretsloppskontoret, Göteborg Vatten & Urban Water. (2007). Publisher: Kretsloppskontoret (in Swedish)
Bilagor kan hämtas här.