Examensarbeten

Reservvattenförsörjning i Stockholms län - en hållbarhetsanalys

Elin Andersson(2014). Uppsala Universitet & SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet (Urban Water)

Hållbar vattenförsörjning i områden med vattenbrist

Erika Västberg (2014), Uppsala Universitet (Urban Water)

"Rätt avlopp på rätt plats" - Livscykelanalys över tre enskilda avloppssystem

Helene Sörelius Kiessling (2013), Uppsala Universitet & SLU - Sveriges lantbruksuniversitet (JTI/Urban Water)

Microbial regrowth in drinking water treated with gravity-driven ultrafiltration - A field study in Kenya

Saga Perron (2012), Uppsala universitet (Urban Water).

Sammanvägda avrinningskoefficienter i rationella metoden - en jämförelse mellan idag och 1970-talet

Johanna Östlind (2012), Uppsala universitet. (Urban Water/SVU)

Enskilda avlopp i väntan på anslutning

Anders Håkansson (2011), Uppsala universitet. (Urban Water/Norrtälje kommun)

Flödesanalys av spårelement från källa till slam

Cecilia Johnsson (2011), Uppsala universitet. (Urban Water)

Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden - utveckling av VeVa-verktyget samt en fallstudie

Emma Petersson (2010), Uppsala universitet.  (Urban Water)

Substansflödesanalys av tungmetaller i avloppssystemet - Nytt verktyg testat på Sigtuna och Solna kommuner

Sara Agduhr Eronen (2010), Uppsala universitet. (Urban Water/Käppalaförbundet)

GIS-based indicator methodology for analysis of the physical vulnerability of water and sanitation infrastructure - A regional approach

Martin Karlsson (2010), Linköpings universitet. (Urban Water)

Analys av framtidens system för hantering av avloppsvatten och matavfall i Eskilstuna

Frida Källström (2010), Uppsala universitet. (LRF/Urban Water)

Jämförelse mellan våtkompostering och andra VA-system i omvandlingsområden - en fallstudie i Norrtälje kommun

Emelie Tibbelin (2010), Uppsala universitet. (Urban Water)

Sammanställning och utvärdering av små avlopp utifrån tillförlitligheten hos angivna reningsgrader

Vendy Lymeus (2010), Uppsala universitet. (Urban Water/JTI)

Biologisk behandling av matavfall med avfallskvarn – En systemanalys

Mikael Asperö Lind (2009), KTH. (Urban Water)

Environmental System Analysis of selected santitation systems in peri-urban areas – Case study East Java, Indonesia

Humaira Hussain (2008), Imperial College, London. (Urban Water)

Planeringsstöd för vatten- och sanitetssystem i peri-urbana områden

Rebecka Törnquist (2007), Uppsala universitet. (Urban Water/Ecoloop)

Sustainability indicators for urban water management

Nicola Pierini (2005), Università degli Studi di Pisa. (Urban Water/Ecoloop)