Uppdrag

Våra referensuppdrag listas under respektive kompetensområde:

Hållbarhetsanalys
Bebyggelsegrupper
Dagvatten
Kretslopp
Energi och klimat

Hållbarhetsanalys för framtida hantering av VA och organiskt avfall
Hantering av matavfall i Göteborg

Konsekvenser av olika alternativ för att hantera källsorterat matavfall.
Uppdragsgivare: Kretsloppskontoret, Göteborgs stad
Kontaktperson: Per-Arne Malmqvist

Integrerade systemlösningar i ny stadsdel, H+ Helsingborg 

Värdering av uthållighetsaspekter för olika integrerade systemlösningar inom VA, avfall och energi. Rangordning av alternativ med hjälp av multikriterieanalys.
Uppdragsgivare: Öresundskraft, NSVA, NSR och miljökontoret Helsingborgs stad
Kontaktperson: Erik Kärrman

Systemstudie avlopp, Göteborg

Omfattande systemstudie över olika sätt att hantera avlopp från ett växande Göteborg fram till 2050.
Uppdragsgivare: Kretsloppkontoret, Göteborgs stad
Kontaktperson: Per-Arne Malmqvist
Hämta rapporten

Nytt reningsverk i Kalmar

Värderade uthållighetsaspekter för olika processval för ett nytt avloppsreningsverk i Kalmar.
Uppdragsgivare: Kalmar Vatten AB
Kontaktperson: Erik Kärrman

Norra Djurgårdsstaden systemanalys

Värdering av uthållighetsaspekter för olika alternativ för avlopp och matavfall för en ny stadsdel.
Uppdragsgivare: Exploateringskontoret, Stockholms stad
Kontaktperson: HB Wittgren

VA-planering för bebyggelsegrupper utanför staden
VA-översikt och underlag till VA-policy Linköping

Översikt och VA-status för alla bebyggelsegrupper utanför staden samt underlag och processledning i framtagandet av en VA-policy.
Uppdragsgivare: Teknik- och samhällsbyggnadskontoret, Linköpings kommun
Kontaktperson: Erik Kärrman

Uthållig VA-försörjning i bebyggelsegrupper i Botswana

Planering, kommunikation och utbildning inför val av vattensnåla VA-lösningar för två bebyggelsegrupper i Botswana.
Finansiär: SIDA
Kontaktperson: Jennifer McConville

Avlopp på plats

Utveckling av en ny typ av tjänst där en företagsgrupp levererar helhetslösningar för VA i samlad bebyggelse utanför kommunalt VA-verksamhetsområde.
Finansiär: Tillväxtverket
Kontaktperson: Erik Kärrman
Läs mer om Avlopp på plats

Gemensamhetslösning för Tynningö

Miljömässiga konsekvenser och kostnader som underlag till val av en gemensamhetslösning för lokala och centrala lösningar för vatten och avlopp på Tynningö, Vaxholms kommun. Jämförelse med enskilda och centrala alternativ.
Uppdragsgivare: Tynningö intresseförening för vatten och avlopp (TVA)
Kontaktperson: Erik Kärrman

Planering av gemensamhetslösningar för VA – samverkan med Estland

Nätverksprojekt för att sprida användning av planeringsverktyget VeVa och att utbyta erfarenheter om planering av gemensamma VA-lösningar med kommuner från öarna Ösel och Dagö i Estland samt Oskarshamn, Gotland och Norrtälje kommun.
Finansiär: Svenska institutet
Kontaktperson: Erik Kärrman
Läs mer om projektet

Kostnader för VA i omvandlingsområden

Handledning för att i tidigt skede bedöma och jämföra kostnader för olika VA-system i omvandlingsområden för kommuner.
Finansiär: Svenskt Vatten Utveckling
Kontaktperson: Erik Kärrman
Hämta rapporten

Strategisk hantering av dagvatten
Dagvattenöversikt för Sollentuna kommun

Översikt över situationen vad gäller dagvattenhantering och underlag till framtagande av en dagvattenplan.
Finansiär: Sollentuna Energi AB
Kontaktperson: Helene Sörelius

Nya förutsättningar för dagvattenplanering och dimensionering av dagvattensystem

Till följd av ökad andel hårdgjord yta i urban miljö har avrinningskoefficienter, som används vid dimensionering av dagvattensystem, utvärderats och förslag till justering av dessa lämnats.
Finansiär: Svenskt Vatten Utveckling
Kontaktperson: Gilbert Svensson
Hämta rapporten

Rent dagvatten

Utveckling av en ny typ av tjänst där en företagsgrupp levererar helhetslösningar för hantering av dagvatten. Projektet ledde vidare till bildandet av ett nytt företag: Rent Dagvatten AB.
Finansiär: Tillväxtverket
Kontaktperson: Gilbert Svensson
Läs mer om Rent dagvatten

Kretsloppsteknik och Uppströmsarbete för en giftfrimiljö
Återföring små avlopp

Handbok för att vägleda kommuner i att införa hanteringskedjor för källsorterade avloppsfraktioner från enskilda avlopp.
Finansiär: Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Erik Kärrman
Hämta rapporten

Optimering av våtkompost för klosettvatten och organiskt avfall

Värdering av olika handlingsalternativ för att bättre utnyttja befintlig våtkompostanläggning.
Uppdragsgivare: Renhållningsavdelningen, Norrtälje kommun
Kontaktperson: Erik Kärrman

Köksavfallskvarnar i Göteborg?

Konsekvenser av ett införande av köksavfallskvarnarför sambehandling av matavfall och avlopp i stor skala i Göteborg.
Uppdragsgivare: Kretsloppskontoret, Göteborgs stad
Kontaktperson: Per-Arne Malmqvist

Spårelement från källa till slam

Källor till vismut, silver och guld i avloppsvatten och utveckling av verktyget Source Finder (SoFi).
Finansiär: Svenskt Vatten Utveckling
Kontaktperson: HB Wittgren

Energieffektivisering och minskad klimatpåverkan från VA-verksamheten
Linköpings avloppsreningsverk, optimering och förslag till förändring

Dynamisk modellering för att optimera och ge förslag till förändringar för bättre reningsresultat och minskning av utsläpp av växthusgaser.
Uppdragsgivare: Tekniska Verken i Linköping
Kontaktperson: Magnus Arnell

Nytt reningsverk i Kalmar

Värdering av uthållighetsaspekter för olika processval för ett nytt avloppsreningsverk i Kalmar.
Uppdragsgivare: Kalmar Vatten AB
Kontaktperson: Erik Kärrman

Energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan

Operationella strategier och verktygsutveckling för avloppsreningsverkens energieffektivisering och minskning av klimatpåverkan. Forskning inom VA-kluster Mälardalen.
Uppdragsgivare: Lunds tekniska högskola
Finansiär: Svenskt Vatten Utveckling och Formas
Kontaktperson och doktorand: Magnus Arnell