Uppströmsarbete för renare slam med Source Finder

Användning av slam från certifierade reningsverk är ett sätt att återföra fosfor och andra gödningsämnen till produktiv mark. Det förutsätter att föroreningskällorna i samhället identifieras, och på sikt reduceras, för att bibehålla en för lantbruket acceptabel resurs.

I samarbete med Käppalaförbundet och Uppsala universitet har Urban Water utvecklat ett verktyg för uppströmsarbete med avseende på tungmetaller i avloppsvattnet – Source Finder (SoFi).  Med SoFi kan substansflöden av kadmium, koppar, krom, kvicksilver och zink i avloppsvattnet följas.

SoFi är uppbyggt i Excel för att vara lättåtkomligt och användarvänligt, och är tillgängligt för alla att använda. Utvecklingen av verktyget har finansierats av Stockholms läns landstings miljöbidrag och Käppalaförbundet.

Hämta verktyget SoFi här.

Hämta Vägledning för användning av SoFi här.