Arbetssätt och verktyg

Grunden för vårt arbetssätt är en helhetssyn på vatten- och avloppsfrågor. För att planera för vatten i ett uthålligt samhälle krävs en förståelse för systemens tekniska struktur, organisationen kring denna och inte minst brukarens perspektiv. Dessutom måste systemen uppfylla kriterier för miljö- och hälsoskydd, ekonomi, sociala aspekter och teknisk funktion.

VA-systemen är en viktig del av helheten i stad och landsbyggd och integrationen med andra system såsom avfall, energiförsörjning och dagvattenhantering är avgörande för att nå miljömålen. Att planera för framtida VA system kräver således en förståelse bortom enbart teknisk funktion. Ett allt för snävt perspektiv på VA-verksamheten innebär alltid suboptimeringar där kortsiktiga lösningar riskerar att prioriteras på bekostnad av långsiktigt hållbara.

Vi tar fram och utvärderar olika VA-system utifrån hållbarhetskriterier som möjliggör en rättvis jämförelse mellan olika alternativ. Vårt systemperspektiv säkerställer att inget enskilt system optimeras på bekostnad av helheten. Vi arbetar med analysverktyg för system- och multikriterieanalys och våra beslutsunderlag är väl förankrade i områdens specifika förutsättningar och i aktuell forskning. Läs mer om våra verktyg:

Strategiska val i VA-planering – StratPlan
Hållbarhetsbedömning för VA i bebyggelsegrupper – VeVa
Substansflödesanalys av föroreningar i dagvatten – SEWSYS
Uppströmsarbete för renare slam med Source Finder – SoFi